Основні напрямки діяльності та завдання циклової комісії

Print Friendly, PDF & Email

Законом України “Про освіту” визначені основні напрями розвитку освіти, шляхи регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання професійної та громадянської підготовки громадян України. Освіта стала пріоритетною справою українського народу.

Навчальним закладам наразі потрібен новий зміст методичної роботи. Стрижневою ланкою в організації навчально-методичної роботи у вищому закладі освіти І-ІІ рівнів акредитації є циклова комісія.

Циклова комісія природничо- математичних дисциплін була створена в 2001р. На сьогоднішній день до її складу входять викладачі:

Губарь Наталія Леонідівна – голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Єльченко Юлія Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Качала Лілія Володимирівна – спеціаліст.

Коновал В’ячеслав Михайлович – спеціаліст І категорії.

Полухіна Любов Миколаївна – спеціаліст вищої категорії.

Семенюта Анна Юріївна – спеціаліст І категорії.

Сувальська Олена Вікторівна – спеціаліст вищої категорії.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості на денній та заочній формі навчання, впровадження заходів щодо наукової організації навчального процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, нових педагогічних технологій у навчальному процесі, організації самостійної роботи студентів з вивчення окремих тем і розділів навчальної дисципліни, надає індивідуальну допомогу викладачам, в плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, занять гуртків при навчальних лабораторіях та кабінетах, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю. Циклова комісія вносить пропозиції щодо змісту та обсягу діючих програм у зв’язку із специфікою аграрної освіти, появою нової техніки, передового досвіду роботи та послідовності вивчення окремих тем суміжних і взаємозв’язаних навчальних дисциплін.

Головна мета роботи комісії полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання господарювання в умовах різних форм власності. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
 • організації самостійної роботи студентів.

Навчальна робота циклової комісії організована з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, демократизації навчального процесу та направлена на поліпшення успішності студентів. Циклова комісія постійно проводить аналіз успішності студентів, визначає причини неуспішності окремих студентів, та намічає шляхи усунення цих проблем.

Поліпшенню навчання та успішності студентів сприяє творче застосування методів і прийомів роботи зі студентами. Зокрема, застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання, модульно-рейтингового навчання тощо.

Циклова комісія завжди сприяла пропаганді методів інтерактивного навчання.

У центрі уваги циклової комісії індивідуальна робота викладачів із студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, консультацій з використанням ПЕОМ, запровадження досвіду диференційованого навчання студентів тощо.

Поряд із навчальною роботою викладачі комісії вирішують і виховні завдання: організація методичної роботи в поза аудиторній діяльності, зокрема, організації гурткової роботи, проведення масових предметних заходів (конференцій, олімпіад, конкурсів, “круглих столів”, брейн-рингів, тощо).

Методична робота викладачів  носить системний, цілеспрямований характер, а не є звичайним набором розрізнених заходів. Саме для цього на підставі аналізу роботи за попередній рік і з урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом, комісія виробила основні напрями, сформулювала дві проблеми, над якими буде працювати на протязі року:

Організація самостійної навчальної діяльності студентів;

 • Впровадження інтерактивних форм та методів навчання.

Для надання викладачам допомоги в поповненні та оновленні ними психологічно-педагогічних знань, підвищення морального рівня, професійної та ділової кваліфікації і методичної майстерності циклова комісія організовує заходи:

 • обговорення індивідуальних планів викладачів щодо підвищення теоретичного рівня та професійної кваліфікації; заслуховування звітів про їх виконання;
 • підготовку викладачами методичних доповідей та рефератів; обговорення їх на засіданнях комісії;
 • залучення викладачів до участі в підготовці загальних по коледжу методичних конференцій і семінарів, до активного обговорення питань, що на них розглядаються;
 • розробка окремих методик викладання дисциплін циклу;
 • рецензування методичних розробок, відеофільмів, навчальних посібників, програм та іншої методичної літератури;
 • вивчення та запровадження нових технологій навчання в навчальному процесі.

 

Наша циклова комісія спрямовує свою роботу на вдосконалення навчально-матеріальної бази з кожної дисципліни, яка входить до її складу, вирішує методичні питання щодо використання цієї бази в навчальному процесі.

При цьому ми зосередили увагу на розв’язанні таких питань:

 • раціональність розміщення кабінетів і лабораторій з урахуванням їх найкращого взаємовикористання дисциплінами циклу, забезпечення в навчальних приміщеннях умов робочої  гігієни;
 • оснащеність кабінетів і лабораторій у відповідності з переліком типового обладнання, забезпеченість навчальних програм дидактичними засобами та відповідність технічним і естетичним вимогам;
 • наявність комплексу методичного забезпечення навчальної дисципліни;
 • наявність матеріалів для організації самостійної роботи студентів щодо вивчення окремих тем чи розділу;
 • наявність правил техніки безпеки під час проведення практичних і лабораторних занять, плану роботи кабінету (лабораторії) та гуртка;
 • наявність матеріалів для організації самостійної роботи студентів щодо вивчення окремих тем чи розділу;
 • наявність методичного пакету для контролю за засвоєнням навчального матеріалу (рубіжного контролю, підсумкового контролю).

 

Дані питання циклова комісія розглядає у формі засідань, на яких обговорюються плани роботи кабінетів (лабораторій) і гуртків, приймаються рішення з конкретних питань із внесенням пропозицій на засідання педагогічної (методичної) ради, заслуховуються звіти завідуючих кабінетами (лабораторіями) з питань виконання планів або раніше прийнятих рішень комісії.

Викладачі комісії здійснюють взаємовідвідування занять та їх обговорення . Обговорення взаємовідвіданих занять покликане узагальнити досвід багатьох викладачів з окремих навчально-методичних проблем. При цьому не замовчуються труднощі та невдачі, з якими зустрічаються викладачі при вирішенні методичних питань, щоб попередити їх повторення, а також спільно знайти правильне методичне рішення. Внаслідок аналізу й обговорення взаємовідвіданих занять (або системи занять) циклова комісія приймає рішення та відповідні рекомендації про узагальнення досвіду роботи викладачів і пропаганду даного досвіду серед колег навчального закладу (рекомендації атестаційній комісії щодо присвоєння  кваліфікацій, педагогічного звання).

Циклова комісія здійснює педагогічні  дослідження для вивчення ефективності роботи викладачів, встановлення рівня оптимальності нових форм і методів навчально-виховного процесу та доцільності їх впровадження, визначення причин, які породжують недоліки в процесі навчання та виховання.

Педагогічні дослідження – багатоплановий і складний процес, який передбачає накопичення, аналіз і наукову обробку фактів, що відображають стан навчання, виховання. Об’єктами педагогічних досліджень виступають: діяльність викладача, умови, що визначають цю діяльність, якість знань, умінь і навичок студентів, їх моральне обличчя тощо.

Для проведення педагогічного дослідження повинна бути визначена проблема, яка ставить нові питання, виявляє протиріччя між старим і новим.

Дослідження ведеться за програмою, в якій повинні знайти відображення: постановка проблеми та мета дослідження; робоча гіпотеза; об’єкт та предмет дослідження; методи дослідження; організаційні форми проведення дослідження.

На сьогоднішній день завершено педагогічне дослідження голови комісії Губарь Н.Л.- “ Педагогічні основи контролю якості навчання ”.